नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१७


अंतिम मतदार यादी


प्रभाग 1 -     अंतिम यादी


प्रभाग 2 -     अंतिम यादी


प्रभाग 3 -     अंतिम यादी


प्रभाग 4 -     अंतिम यादी


प्रभाग 5 -     अंतिम यादी


प्रभाग 6 -     अंतिम यादी


प्रभाग 7 -     अंतिम यादी


प्रभाग 8 -     अंतिम यादी


प्रभाग 9 -     अंतिम यादी


प्रभाग 10 -     अंतिम यादी


प्रभाग 11 -     अंतिम यादी


प्रभाग 12 -     अंतिम यादी


प्रभाग 13 -     अंतिम यादी


प्रभाग 14 -     अंतिम यादी


प्रभाग 15 -     अंतिम यादी


प्रभाग 16 -     अंतिम यादी


प्रभाग 17 -     अंतिम यादी


प्रभाग 18 -     अंतिम यादी


प्रभाग 19 -     अंतिम यादी


प्रभाग 20 -     अंतिम यादी


प्रभाग 21 -     अंतिम यादी


प्रभाग 22 -     अंतिम यादी


प्रभाग 23 -     अंतिम यादी


प्रभाग 24 -     अंतिम यादी


प्रभाग 25 -     अंतिम यादी


प्रभाग 26 -     अंतिम यादी


प्रभाग 27 -     अंतिम यादी


प्रभाग 28 -     अंतिम यादी


प्रभाग 29 -     अंतिम यादी


प्रभाग 30 -     अंतिम यादी


प्रभाग 31 -     अंतिम यादी


प्रभाग 32 -     अंतिम यादी


प्रभाग 33 -     अंतिम यादी


प्रभाग 34 -     अंतिम यादी


प्रभाग 35 -     अंतिम यादी


प्रभाग 36 -     अंतिम यादी


प्रभाग 37 -     अंतिम यादी


प्रभाग 38 -     अंतिम यादी


  • Nagpur Municipal Corporation.
    Mahanagar Palika Marg,Civil Lines,
    Nagpur,Maharashtra,
    India, 440 001

  • nmcegov@gmail.com


  • 0712 2567035